Slide
Slide
Slide
Slide

Leveringsvoorwaarden:
Op alle transacties zijn de volgende leveringsvoorwaarden van toepassing.

Offertes:
Offertes zijn vrijblijvend. Tenzij anders vermeld, zijn genoemde prijzen exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen van materiaal zijn voorbehouden.

Orderbevestiging:
Een order wordt als bevestigd beschouwd wanneer er een mondelinge of schriftelijke overeenkomst is en/of er minimaal 40% van het orderbedrag is aanbetaald.

Annulering:
Wijziging of annulering van een geplaatste order is pas van kracht na akkoordverklaring van de leverancier. Bij annulering wordt maximaal 10% van de order in rekening gebracht. Bovendien moeten reeds ingekocht materiaal en/of halffabrikaten worden afgenomen.

Levertijd:
De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Bij eventuele overschrijding geldt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen, noch verplichting tot enige vergoeding, noch geeft het de koper het recht de order te annuleren. Bovenstaande is niet van toepassing als de leveringstermijn een wezenlijk bestanddeel vormt van de overeenkomst.

Levering:
Tenzij anders overeengekomen worden orders boven € 1000,- franco geleverd.

Reclames:
Eventuele reclames moeten binnen 10 dagen na levering kenbaar zijn gemaakt.

Betaling:
Betalingen moeten 14 dagen na de factuurdatum zijn ontvangen. Geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier totdat de koper alle vorderingen voortvloeiend uit de overeenkomst heeft betaald.

© 2024 Sidney Haijtema | Site by Nile-graficare.nl